Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 23/05/2016

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Atenció a la Diversitat a l'IES Carles Salvador

Introducció

La pluralitat i la diversitat d'interessos i capacitats del nostre alumnat de Secundària obligatòria ens porta a aplicar una sèrie de mesures d'atenció a la diversitat. L'objectiu fonamental és que l'alumnat que seguirà els estudis de batxillerat en el nostre centre, així com els que desitgen cursar en un altre centre d'ensenyança secundària el batxillerat o cicles formatius de grau mitjà tinga una formació Que, a l'acabar l'ESO, els permeta continuar amb els estudis que són del seu interés.

D'altra banda, l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, amb NEE (Necessitats Educatives Especials), o amb falta de motivació per l'estudi i que desitja abandonar la vida escolar, ens porta a plantejar uns objectius específics en funció de les seues capacitats i interessos que els preparen per a la incorporació al món laboral amb Programes de Diversificació Curricular i d'Adaptació Curricular en Grup.

La principals vies i mesures d'atenció a la diversitat que apliquem estan previstes en la LOGSE per a l'ESO.


Recursos específics d'atenció a la diversitat

Este alumnat realitza una prova d'aptitud junt amb l'avaluació psicopedagògica i la realització del protocol que s'establix en l'Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria d'Educació i Ciència per la qual es regula l'atenció a la diversitat en Educació Secundària Obligatòria.

Els Departaments, en col·laboració amb la professora de pedagogia terapèutica, donat el cas, són els encarregats d'establir el currículum per a les diferents àrees de l'alumnat amb ACIS.

Programa de Diversificació Curricular (PDC)

És un programa dissenyat per als alumnes que manifesten expressament el seu desig d'obtindre el Graduat en Secundària i responen positivament a les indicacions del professorat. És un programa especial adaptat a aquells alumnes que tenen dificultats en un grup ordinari però que, amb una adaptació al seu nivell i ritme d'aprenentatge, són capaços d'aconseguir uns mínims de coneixements i destreses que els permeten obtindre el Graduat en Secundària.

Els criteris que cal tindre en compte a l'hora de seleccionar l'alumnat que s'integra en el Programa de Diversificació Curricular s'establixen en l'orde de 18 de juny de 1999.