Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua
Val
En castellano

Última actualització: 23/05/2016

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

Energia neta a l'IES Carles Salvador

L'Institut Carles Salvador d'Aldaia està compost per dos edificis lineals paral·lels, orientats ambdós d'Est a Oest. L'edifici principal té tres altures (incloent la planta baixa) i alberga les aules i laboratoris, la biblioteca, la sala de professors, etc. En l'altre edifici es troben les oficines, la secretaria i el gimnàs amb els seus vestuaris, i consta únicament de planta baixa.

Paneles solaresA l'incidir el sol directament sobre les fatxades sud, este i oest, produïa un calfament considerable de les aules, que arribava a resultar molest a l'aproximar-se l'estiu. Després d'avaluar distintes solucions per a resoldre este problema, finalment s'ha optat per una que no es limita a reduir el calfament de les aules, sinó que a més a més aprofita l'energía solar per a produir energia elèctrica, d'una manera completamente neta.

El sistema es basa en l'ocupació d'un generador fotovoltaic que consta de 48 panells de 120W de potència de pic, distribuïts en quatre branques paral·leles de 12 panells. Com a part de la instal·lació s'han construït cinc para-sols que cobrixen les tres fatxades afectades i que consten de làmines d'alumini inclinades que, a més de contribuir a la generació elèctrica, produïxen ombra sobre les finestres de l'edifici, reduint el calfament del mateix.

El generador fotovoltaic produïx corrent continu que es transforma en corrent alterna, per a poder injectar-la en la xarxa de distribució. La transformació es Du a terme per mitjà d'un inversor amb una potència nominal d'eixida de 5 KW. L'energia generada s'injecta a continuació en la xarxa de distribució elèctrica d'Iberdrola.

El sistema compte a més amb diversos elements que proporcionen una seguretat i protecció superiors als establits per la normativa vigent. A més, per a assegurar que el corrent elèctric generat complix amb certs requisits de qualitat quant a freqüència i amplitud, s'empra una sèrie d'elements de control addicionals previs a la connexió a la xarxa de distribució d'Iberdrola.

En la següent taula s'observa l'energia típica produïda per la instal·lació fotovoltaica en funció de la irradiació solar sobre el pla del generador, que al seu torn es basa en la irradiació sobre el pla horitzontal, per a la localitat d'Aldaia, en els distints mesos de l'any.

MES Irradiació solar
en kW/(m2·día)
Energia
produïda
en kW/día
Pla
horizontal
Pla del
generador
Gener 2,10 2,35 10,16
Febrer 2,94 2,73 13,08
Març 4,13 2,93 12,66
Abril 5,02 2,46 10,98
Maig 5,72 1,89 8,15
Juny 6,33 1,77 7,91
Juliol 6,60 2,18 9,41
Agost 5,74 2,81 12,15
Setembre 4,63 3,43 15,29
Octubre 3,33 3,46 14,96
Novembre 2,41 3,01 13,45
Desembre 1,83 2,31 9,96
MITJANA 4,23 2,61 11,50

En conseqüència, el sistema produïx, en terme mitjà, un total de 4.196,60 kWh a l'any, obtinguts exclusivament per mitjà d'energia solar, de forma completament neta i sense recórrer a l'ús de combustibles fòssils ni d'altres fonts d'energia contaminants.

Paneles solares