Carles Salvador
Selección de idioma inicial
Selección de idioma

Última actualización: 05/02/2017

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

 

Projectes Erasmus+ del I.E.S. Carles Salvador

ERASMUS  

 

bloc del projecte

El present projecte se planteja com un camí per aconseguir alguns dels objectius estratègics de la nostra organització: "Mantenir i potenciar els projectes i programes internacionals", "Impolsar la innovació" i "Potenciar la formació del personal". Ens permetrà aprofundir en dos de les principals línies de treball que actualment estem realitzant a l' IES Carles Salvador: el programa plurilingüe i l'atenció a la diversitat.

Els objectius concrets que se pretenen al desenvolupar aquest projecte són:

- Millorar la competència lingüística, social i ciutadana de l'alumnat mitjantçant la realització d'intercanvis.
- Formar al professorat per millorar l'organització de la docència i de l'aprenentatge, la competència lingüística i la metodologia CLIL.
- Contribuïr, com a centre receptor, a la formació del professorat d'altres països per millorar la competència lingüística i la dimensió europea.
- Compartir les bones pràctiques docents amb els centres socis d'Europa.
- Consolidar i ampliar els lligams amb altres centres en Europa: intercanvis amb Holanda, Francia, Italia, projectes Etwinning.
- Apronfundir en la tasca com a centre coordinador de l'associació escolar multilateral KA2 "Países, Escuelas, Personas, construyendo la Paz".
- Coneixer altres models de gestió de la qualitat en centres educatius europeus.
- Potenciar la dimensió europea de toda la comunitat educativa.
- Consolidar i ampliar l'aplicació de noves metodologíes organitzatives en la implantació de programes inclusius i d'atenció a la diversitat.
- Promoure la innovació educativa a través de l'observació i l'intercanvi de bones pràctiques.

 

PROGRAMA PLURILINGÜE
L'IES Carles Salvador forma part de la Xarxade Centres Plurilingües, va iniciar l'experimentació del programa plurilingüe el curs 2011/12. En aquestos anys hem trobat algunes difucultats que podrien millorar-se mab l'intercanvi d'experiències amb altres centres europeus. Volem també aprofundir en la metodologia CLIL, de la qual ja hem rebut alguna formació en els darrers cursos, dins del Pla Anual de Formació del propi centre. En aquest sentit, cal una millora en la formació del professorat en noves tecnologies d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
Un dels reptes de l'educació actual és tractar la qüestión de la diversitat. Pretenem amb aquest projecte enriquir el pla d'atenció a la diversitat que ja duguem a terme al nostre Centre. Per traure més suc a aquestes mesures, resultaria de gran ajuda comprovar el tractament que se'ls dona a aquestos problemes en altre context.
Menció especial mereix el projecte anomenat Ajuda Entre Iguals, que se va posar en marxa el curs passat i que augura grans resultats. La importància que aquest projecte presenta per al tractament de la diversitat quedaria enriquit amb l'aportació d'estratègies distintes i l'intercanvi entre els centres participants. Al tractar-se d'un projecte capdavanter, perspectives externes contribuirien sense dubte a la millora del seu desenvolupament.
La finalitat pràctica consistirá en l'el·laboració d'un material que posibilite, a partir de la recollida de dades de l'experiència, una reflexió sobre la importància d'aquesta metodologia, així com els mecanismes que faciliten la inclusió d'un programa progresivament millorat en els respectius Centres.

NOMBRE I PERFIL DELS PARTICIPANTS:
Per dur a terme el nostre projecte s'han porposat un total de 8 participants. Dos d'ells realitzaran l'activitat d'observació, i les altres sis mobilitats són per a formació a França i Irlanda. Els perfils dels participants són:
- persones involucrades en les programes d'atenció a la diversitat, plurilingüísme i innovació educativa del centre.
- docents implicats en programes europeus, participants en intercanvis escolars, o que participen en la incorporació de noves metodologies d'ensenyamenta-aprenentatge en el centre.
- docents amb experiència demostrada i formació adequada per aprofitar de manera óptima les accions formatives, disposició i competència per poder compartir i difondre aquestes de manera enriquidora a la resta de docents, i per extensió a toda la comunitat educativa.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS:

Les activitats concreta incloses en aquest Pla de Desenvolupament Europeu són:

1.- Job Shadowing
Estada d'observació en el Staatliche Realschule Neutraubling en Johann-Michael-Sailer-Str. 20, a Neutraubling, Alemanya (Bayer). En els annexos s'inclou la carta de compromís.

2.- Cursos estructurats
Els participants assistiran als cursos durant els períodes 2015/16 i 2016/17.

Curs estructurat al Centre de linguistique applied, UNIVERSITÉ de Franche-COMTE, Besancon, France: "Enseigner li francais et en francais a classe bilingue francophone ou d'immersió" de 50 hores.

ENGLISH FOR TEACHERS with low level of English (A2, B1).
País destinació: IRLANDA.
Lloc: Trinity College Dublin (TCD), IRLANDA and Institute of Public Administration (IPA), Dublin. Durada (dies): 10 dies de formació
Finals de Juliol principis d'Agost

CLIL IN DUBLIN: Content and Language Integrated Learning País destinació: IRLANDA. Lloc: Trinity College Dublin (TCD) - Institute of Public Administration (IPA), Dublin, IRLANDA. Durada: 10 dies de formació
Finals de Juliol principis d'Agost

ACTIVA'T your ENGLISH for Teaching (B1 +, B2).
País destinació: IRLANDA. Lloc: Trinity College Dublin (TCD), IRLANDA and Institute of Public Administration (IPA), Dublin. Durada: 10 dies de formació
Finals de Juliol principis d'Agost

Les competències que han de ser adquirides o millorades pels participants són:
- Competència lingüística en llengües estrangeres.
- Competència en metodologies per a l'ensenyament de llengües estrangeres.
- Competència en metodologies per a l'ensenyament en llengües estrangeres.
- Competència en noves metodologies d'ensenyament aprenentatge d'atenció a la diversitat i escola inclusiva.
- Competències en treball col·laboratiu.
- Competència digital a la internacionalització del centre a través de l'ús de plataformes digitals de projectes en col·laboració amb altres centres europeus: Etwinning, intercanvis escolars, intercanvi de bones pràctiques docents.
- Competències de millora de l'organització i gestió del centre.
- Capacitat per transmetre els coneixements i experiències adquirits a la resta de companys del claustre.
- Capacitat per incorporar noves estratègies en la millora de la qualitat educativa, i del propi sistema de qualitat del centre.


Podeu ampliar informació en el bloc del projecte: