Carles Salvador
Selección de idioma inicial
Selección de idioma

Última actualización: 23/05/2016

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

 

Projectes Erasmus+ del I.E.S. Carles Salvador

ERASMUS  

El present projecte es planteja com un mitjà per aconseguir alguns dels objectius estratègics de la nostra organització: "Mantenir i potenciar els projectes i programes internacionals", "Impulsar la innovació" i "Potenciar la formació del personal". Ens permetrà aprofundir en dues de les principals línies de treball que actualment estem duent a terme a l'IES Carles Salvador: el programa plurilingüe i l'atenció a la diversitat.

PROGRAMA PLURILINGÜE
La nostra institució forma part de la Xarxa de Centres Plurilingües, va iniciar l'experimentació del programa plurilingüe en el curs 2011/12. En aquests anys hem trobat certes dificultats que podrien millorar-se amb l'intercanvi d'experiències amb l'IIS Jean Monnet, un centre de reconeguda trajectòria en aquest àmbit. Pretenem també aprofundir en la metodologia CLIL, de la qual ja hem rebut alguna formació en els darrers cursos, dins el Pla Anual de Formació del propi centre. En aquest sentit, cal una millora en la formació del professorat en noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
Un dels reptes de l'educació actual és tractar la qüestió de la diversitat. Pretenem amb aquest projecte enriquir el pla d'atenció a la diversitat que ja estem duent a terme al nostre Centre. Per treure més partit a aquestes mesures, resultaria de gran ajuda el comprovar el tractament que se'ls dóna a aquests problemes en un altre context.
Menció especial mereix el projecte denominat Ajuda Entre Iguals, que per primera vegada aquest curs estem desenvolupant i que augura grans resultats. La importància que aquest projecte presenta per al tractament de la diversitat quedaria enriquida amb l'aportació d'estratègies diferents i l'intercanvi mutu entre els centres participants. En tractar-se d'un projecte pioner, perspectives externes contribuirien sens dubte a la millora del seu desenvolupament.
La finalitat pràctica consistirà en l'elaboració d'un material que possibiliti, a partir de la recollida de dades de l'experiència, una reflexió sobre la importància d'aquesta metodologia, així com els mecanismes que facilitin la inclusió d'un programa progressivament millorat en els respectius centres .

NOMBRE I PERFIL DELS PARTICIPANTS:
Per dur a terme el nostre projecte es proposa un total de 4 participants. Dos d'ells realitzaran l'activitat d'observació i ensenyament a l'estranger, i els altres dos la mobilitat per a formació. Els seus perfils són:
- Persones involucrades en els programes d'atenció a la diversitat, plurilingüisme i innovació educativa del centre.
- Docents implicats en programes europeus, participants en intercanvis escolars, o que participen en la incorporació de noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge en el centre.
- Docents amb experiència demostrada i formació adequada per a aprofitar de manera òptima les accions formatives, disposició i competència per poder compartir i difondre aquestes de manera enriquidora a la resta de docents, i per extenxión a tota la comunitat educativa.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS:
ACTIVITAT 1: Els dos participants en aquesta activitat realitzaran una estada de 7 dies en el IIS Jean Monnet, per observar i intercanviar experiències d'atenció a la diversitat, pluilingüismo i noves metodologies d'ensenyament aprenentatge.

ACTIVITAT 2: Els dos participants realitzaran el curs de formació en la UNIVERSITÉ de Franche-COMTÉ "Ensenyament bi-plurilingüe" de 12 dies de durada a Besançon (França). Aprenent noves metodologies per a l'aprenentatge d'una segona llengua. El programa concret del curs s'adjunta en un dels annexos.

Els principals resultats previstos a curt termini són: millorar la competència lingüística dels participants, millorar la competència en metodologies per a l'ensenyament de / en llengües estrangeres i millorar la competència en noves metodologies d'ensenyament aprenentatge d'atenció a la diversitat i escola inclusiva.
Els resultats a mig termini són: millorar de la competència lingüística de l'alumnat, motivar l'alumnat en l'aprenentatge de llengües estrangeres, fomentar en el professorat noves metodologies d'ensenyament aprenentatge i afavorir la participació del professorat en projectes d'innovació educativa.
Els possibles benenficios a LLARG TERMINI són: una millora dels resultats en les avaluacions externes (especialment en llengües estrangeres) i una disminució de les taxes de fracàs i abandonament escolar mitjançant l'aplicació de noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge.