Carles Salvador
Selección de idioma inicial
Selección de idioma

Última actualización: 05/02/2017

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

 

Projectes Erasmus+ del I.E.S. Carles Salvador

ERASMUS  

Caja de Herramientas para la Paz

DESCRIPCIÓ del PROJECTE

Des de l'observació del context europeu actual (també mundial), en el qual les institucions sòcies d'aquest projecte ens trobem, constatem la presència del conflicte en la societat en la qual estem immersos.
Partim d'una comprensió àmplia del terme conflicte, no només referida als conflictes bèl·lics, encara que també. Durant l'últim segle, Europa ha estat escenari de guerres en què els països d'aquesta Associació Escolar van participar: I Guerra Mundial (de la qual en l'actual any 2014 se celebra el centenari), la Guerra Civil espanyola, la II Guerra Mundial, l'aparició i ús d'armes cada vegada més devastadores: bombes atòmiques, mines antipersones, armes químiques ...
El món actual, és un món en conflicte a molts nivells: econòmic, comercial, social, cultural, ideològic, demogràfic, laboral, educacional, generacional, de gènere, tecnològic, científic; un entorn violent estructuralment. Això té un reflex en els nostres centres escolars.
Un món amb un model de desenvolupament i creixement econòmic amb conseqüències negatives per al medi ambient. L'equilibri ecològic global està amenaçat. La relació de l'ésser humà amb el seu entorn natural és també de naturalesa conflictiva.
Un món sotmès a canvis que no sempre són gestionats de forma pacífica per manca dels recursos necessaris per fer-ho: coneixements, actituds i valors d'unió, participació, diàleg, negociació i cohesió. Per contra, el patró que preval fomenta la divisió, el poder i la competència.
Sabem que el conflicte és necessari i inherent a les relacions entre els éssers humans i inherent a les societats; ho considerem fins i tot necessari per al creixement personal, social i científic; el conflicte posa de manifest aspectes deficitaris de nosaltres mateixos, de les nostres relacions amb els altres i amb l'entorn, i del nostre coneixement del món. No obstant això cal passar d'un enfocament negatiu i destructiu del mateix, a un enfocament positiu i constructiu. I és en aquest pas a una visió del conflicte com una oportunitat de transformació personal, de l'entorn i de les relacions amb els altres, on pensem que és fonamental la tasca de les nostres institucions educatives. Seguint aquí la idea expressada per l'educador colombià Pablo Lipnizky en L'educació prohibida: "Tots parlen de pau però ningú educa per a la pau ... al món eduquen per a la competència, i la competència és el començament de qualsevol guerra", pensem que també és tasca nostra promoure el coneixement de valors que ens permetin la gestió pacífica dels conflictes, la unió i la cohesió social.

Partint d'aquestes consideracions els centres educatius d'aquesta Associació Escolar vam decidir treballar el projecte que porta per títol:
PAÏSOS, ESCOLES, PERSONES; CONSTRUINT LA PAU.

I entenem per PAU tots els valors subjacents a les següents cites:
"La pau no és només l'absència de guerra; mentre hi hagi pobresa, racisme, discriminació i exclusió, difícilment podrem assolir un món de pau" Rigoberta Menchú; Premi Nobel de la Pau 1992.
"Si vols fer la pau amb el teu enemic, has de treballar amb ell. Llavors es converteix en el teu company" Nelson Mandela, Premi Nobel de la Pau 1993.
Des de la completa adhesió a aquestes afirmacions, aquest projecte es proposa assolir els següents objectius:
Objectius Generals:
- Treballar per la internacionalització del centre, col·laborant a la creació d'un espai europeu d'aprenentatge, des d'una perspectiva participativa.
- Promoure la cooperació entre escoles, alumnes i professors de diferents països ampliant la consciència intercultural.
- Promoure el desenvolupament i la implementació de pràctiques innovadores (mètodes, eines d'aprenentatge col·laboratiu, ús de les TIC, recursos educatius oberts, aprenentatge centrat en l'alumne, xarxes socials, eTwinning ...)
- Promoure la ciutadania activa i el pensament crític.
- Millorar la competència en llengües estrangeres d'alumnes i professors.
- Millorar la competència digital d'alumnes i professors.
- Augmentar en professors i alumnes la motivació enfront del treball diari i el desig d'aprendre.
- Iniciar i / o aprofundir la relació dels centres educatius amb entitats i associacions locals que promoguin iniciatives socials.

A nivell països:
- Conèixer millor els conflictes, bèl·lics o no, del SXX i actuals a Europa.
- Conèixer i explorar iniciatives d'unió, de concòrdia, de construcció de pau desenvolupades en el SXX i SXXI a Europa.
- Conèixer les manifestacions i expressions artístiques en relació al tema a cada país.
A nivell de comunitats educatives: escoles i persones.
- Conèixer, comparar i analitzar les causes i les conseqüències dels conflictes dins de les diferents escoles.
- Conèixer i compartir les diferents iniciatives de resolució de conflictes i sobretot d'unió i cohesió interna que s'estiguin desenvolupant en els diferents centres i analitzar els resultats de l'aplicació de les mateixes.
- Elaborar un banc de recursos i eines per a la construcció de la pau a les nostres comunitats educatives.
- Explorar iniciatives socials en els nostres entorns propers i mostrar-les.
- Crear una comunitat de pràctiques respecte al tema.
- Utilitzar per comunicar i compartir espais col·laboratius virtuals (blocs, pàgines web, eTwinning, Twinspace) i xarxes socials.

Per ampliar informació sobre el projecte premi els següents enllaços: