Carles Salvador
Selecció de llengua inicial
Selecció de llengua

Última actualització: 14/11/2019

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS

 

 

 

Protocol sol·licitud còpia d'exàmens

 1. A principi de curs, el tutor informarà a l’alumnat i a les famílies d’aquest procediment i/o estarà publicat al web del centre.
 2. El professorat mostrarà als seus alumnes els exàmens corregits i demanaran al seu alumnat que anote les qualificacions en la seua agenda per al coneixement dels pares o tutors. Es recomana, en els casos en que siga possible, corregir les proves a la pissarra perquè l’alumnat puga conèixer i comprendre les seues errades.
 3. Els exàmens i proves originals s’han de quedar al Centre, custodiats pel professorat de cada matèria.
 4. Les famílies que vulguen una còpia, han de seguir amb caràcter general les següents instruccions:
  1. Demanar el model de sol·licitud en Administració o descarregar-lo del web del centre. S’entregarà una instància per matèria.
  2. Presentar-la degudament emplenada i signada en Administració del centre per registre d’entrada.
  3. Es recomanable entrevistar-se prèviament amb el professor/a de la matèria abans de realitzar la sol·licitud, el professorat informarà de les errades comeses, criteris de qualificació, etc.
  4. Quan es sol·liciten còpies de diferents matèries, es preceptiu una entrevista prèvia amb el tutor o el professorat implicat.
  5. Els sol·licitants hauran de pagar, si procedeixen, les taxes establertes per la Conselleria d’Educació, per còpies de documents.
  6. Arreplegar les còpies en un termini de 7 dies, a comptar des de l’endemà de la sol·licitud.
  7. Les còpies seran arreplegades pel firmant de la sol·licitud o persona autoritzada per escrit (segons model adjunt i penjat al web del centre).
  8. El professorat entregarà les còpies en un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la sol·licitud en Administració del centre, en sobre tancat amb el seu nom, matèria, nom de l’alumne/a  i nombre de fulls fotocopiats.

Aquestos són els models de sol·licitud i documents necessaris per realitzar el procediment:

PROTOCOLO COPIA MODELO SOLICITUD MODELO AUTORIZACIÓN